Politika jakosti

Vedení společnosti TOMIreko, s.r.o. jejímž hlavním zaměřením jsou stavební práce v oboru pozemních, dopravních, vodohospodářských a památkových staveb se zavazuje k neustálému rozvoji společnosti a vydává následující integrovanou politiku.

V rámci systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 má následující zásady:

 1. Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé strategie. Budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na jeho potřeby zákazníků a naší snahou bude komplexnost poskytovaných služeb. Klademe si jako trvalý úkol respektovat při práci oprávněné zájmy ostatních zainteresovaných stran včetně veřejného sektoru a legislativy.
 2. Schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky trhu je naším trvalým úkolem, kterého chceme dosáhnout zejména maximálním využíváním systému sebehodnocení.
 3. Základem potenciálu společnost je kvalita a profesionální úroveň pracovníků. Kromě všeobecných kvalifikačních předpokladů, které jsou nutné pro výkon povolání, bude společnost dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace.
 4. Pro trvalé zlepšování služeb pro zákazníka bude společnost doplňovat své technické zázemí a rozvíjet nové technologie, bude pečlivě dbát o zlepšení komunikace a toku informací jak uvnitř mezi svými pracovišti, tak vůči dodavatelům a především vůči svým zákazníkům.
 5. Naším cílem je zajistit trvale se zlepšující kvalitu produktů a služeb. Proto navazujeme partnerské vztahy s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují přísně sledovaná kritéria pro nakupování služeb, činností,  materiálů a zařízení, používaných při naší činnosti.
 6. Splňovat požadavky všech platných zákonů a jiných požadavků týkající se dodávaných výrobků a služeb.

Environmentální a bezpečnostní politiku vyhlašujeme na podporu uplatňování systému managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001 jako funkčního nástroje řízení společnosti. Společnost TOMIreko, s.r.o.si je plně vědoma dopadů své stavební činností do životního prostředí. Environmentální  a bezpečnostní politika společnosti znamená odborně řídit dopady svých činností tak, aby chránila své zaměstnance i zákazníky a zároveň přispívala k ochraně a zlepšování životního prostředí v regionu a celé ČR.

Společnost se v ní zavazuje:

 1. Splňovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiných požadavků chránících životní prostředí a zákonů k dodržování bezpečnosti práce.
 2. Preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.
 3. Udržovat pořádek na staveništích a všech dalších pracovištích a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
 4. Chránit přírodní zdroje tříděním, recyklací odpadů a materiálů a jejich případným opětovným použitím, efektivním hospodařením s energiemi a vodou.
 5. Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných zařízení za zařízení ohleduplné k životnímu prostředí.
 6. Zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci.
 7. Vyžadovat od svých obchodních partnerů a dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí.
 8. Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.
 9. Na základě provedené identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik zavádět preventivní opatření v oblasti BOZP a PO s cílem odstraňovat, nebo minimalizovat rizika a předcházet možnému poškození zdraví zaměstnanců a nežádoucím stavům, jak ve výrobě, tak při poskytování služeb.
 10. Trvale vytvářet podmínky pro bezpečnou práci vlastních zaměstnanců i zaměstnanců subdodavatelů a zákazníků.
 11. Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti potřebné pro naplňování této integrované politiky jakosti, BOZP a environmentu.


Společnost se zavazuje v souladu s touto integrovanou politikou neustále zlepšovat systém environmentálního a jakostního managementu. Zásady integrované politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a ti jsou zároveň odpovědni za její dodržování a naplňování cílů na ni navazujících.


 

volejte
568 422 946

TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč
kraj Vysočina