Reference - Zpevněné plochy

Rekonstrukce ulic v Telči

Prováděné práce:Vybourání stávajících povrchů, odtěžení podkladních vrstev, zpětné uložení podkladních vrstev, osazení uličních vpustí a provedení finálních povrchů (kámen, beton, asfaltové povrchy) - chodníků, parkovacích stání a vlastní asfaltové komunikace, provedení VO, sadových úprav, osazení dopravního značení
Místo:Tyršova ul., Mládkova ul., Náměstí Hrdinů, Telč
více fotografií (9)

Rozvojové území Podevsí

Prováděné práce:Výstavba nových inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu - zemní a výkopové práce; příprava území; vybudování nových sítí (dodávka a montáž) – dešťová a splašková kanalizace (gravitační a výtlaková), vodovod, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, teplovod v předizolovaném provedení; vybudování veškerých přípojek; místní komunikace – asfaltový kryt; chodníky ze zámkové dlažby; terénní a sadové úpravy
Místo:Dukovany
více fotografií (4)

Chodníky Okříšky

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce; bourací práce; odvoz a likvidace suti; pokládka zámkové dlažby; sanace neúnosného podloží výměnou materiálu; provedení pozinkovaného oplocení; opěrné pohledové zdi ze štípaných tvárnic; vodorovné a svislé dopravní značení; provedení propustků, uličních vpustí; sadové a terénní úpravy
Místo:Okříšky, Cihelna – Freankische – Jihlavská
více fotografií (3)

Revitalizace návsi v Bedřichovicích

Prováděné práce:Vybudování nové centrální části obce vč. zpevněných ploch a sadových úprav: bourací a demoliční práce, zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, chodníky a komunikace - zámková a kamenná dlažba, živičné plochy, kamenný koberec, přeložka sítí VO a nové VO, elektroinstalace, přeložka rozhlasu, vybudování nových zdí a oplocení, oprava dešťové kanalizace, práce na vodovodu, vybudovní nových dětských hřišť a sportovních hřišť, osazení mobiliáře a dopravního značení (vodorovné a svislé), nový mobiliář, výsadba nových stromů keřů a rostlin vč. terénních úprav
Místo:Šlapanice - Bedřichovice
více fotografií (4)

Vybudování sportovního areálu

Prováděné práce:I. etapa - Bourací práce, zemní a výkopové práce, základové práce a odvodnění ploch hřiště, osazení nového oplocení hřiště, nový kryt povrchu – umělý povrch CONIPUR, zámečnické a truhlářské práce, natěračské práce II. etapa - Bourací práce, zemní a výkopové práce, dodávka a montáž nové jímky na vodu, položení závlahového systému, dodávka a montáž nového oplocení hřiště, položení nového travního koberce, dodávka nových herních prvků
Místo:Střítež
více fotografií (5)

Odvlhčení bytového domu v Třebíči

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce; bourací práce; odvoz a likvidace suti; odizolování objektu proti pronikání zemní vody a vlhkosti; úprava kanalizačního potrubí; nové zemnění hromosvodu; podkladní vrstvy pod okapový chodník a zámkovou dlažbu; okapový chodník a zámková dlažba; sadové a terénní úpravy; oprava vnitřních omítek v suterénu; nové nátěry a výmalba
Místo:Zahradníčkova 891, 892, Třebíč
více fotografií (3)

Zkvalitnění příslupu k památkám v Jaroměřicích nad Rokytnou

Prováděné práce:Vybourání původních povrchů kostky, betonová dlažba, zlepšení podloží - podkladní vrstvy, stěrkodrť KZC, geomříže, zpevněné plochy (zámková a kamenná dlažba), osazení nového vodorovného i svislého dopravního značení, osazení nového veřejného osvětlení, zámečnické práce, úprava části kanalizace, osazení nového mobiliáře, přeložka vodovodu a plynovodu, sadové a terénní úpravy
Místo:Náměstí Míru, ul. Poděbradova, ul. Helfertova, ul. F. V. Míči, Jaroměřice nad Rokytnou
více fotografií (5)

Domov pro seniory Velké Meziříčí - Relaxační a pohybové centrum

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce, oprava kanalizace, oprava vodovodu; osazení akustických prvků - umělecká díla; zastřešený altán - výstavba otevřeného altánu, osazení oken a dveří, tesařské, klempířské a pokrývačské práce; nové kompletní železobetonové garáže vč. zastřešení; zpevněné plochy a komunikace - zámková a kamenná dlažba; elektroinstalace (silnoproud a slaboproud, zabezpečení objektu), nové VO; nový mobiliář vč. cvičebních prvků; oplocení kolem objektu; výsadba nových stromů keřů a rostlin, vč. terénních úprav
Místo:Velké Meziříčí
více fotografií (4)

Nemocnice Třebíč - havárie, oprava opěrné zdi

Prováděné práce:Demolice stávajícího zdiva - bourací práce vč. odvozu a likvidace, zemní a výkopové práce, zakládání pomocí mikropilot a torketování opěrné stěny, armovací práce, výstaba opěrné zdi z kamene, úprava kanalizace, provedení izolace proti tlakové vodě, provedení zpevněných ploch - chodníky a komunikace, zámečnické práce - kovové oplocení, terénní úpravy, nová výsadba a sadové úpravy
Místo:Třebíč
více fotografií (5)

Úprava středového pásu v Brně

Prováděné práce:Odstranění stávajícího krytu, zemní a výkopové práce, provedení podkladu pro kladení dlažby v ploše, kladení betonové dlažby a dlažby z kamene, úpravy elektroinstalací a veřejného pítka - přesun; osazení nového mobiliáře (informační válec, atypické masivní lavičky, stánky pro prodejce, zahrazovací sloupky, zábradlí, kryt elektrorozvaděčů), terénní a sadové úpravy
Místo:ulice Husitská, Brno - Královo Pole
více fotografií (4)

Oprava oplocení a schodiště

Prováděné práce:Oprava oplocení: demolice stávajícího zdiva – bourací práce, vč. odvozu a likvidace; odstranění křovin a stromů; zemní a výkopové práce; základové konstrukce; armovací práce; výstavba opěrné zdi a z kamene vč. spárování cca 40 m³; izolace proti tlakové vodě; oprava zhlaví zdiva; zámečnické práce – kovové oplocení; terénní úpravy, nová výsadba a sadové úpravy Oprava schodiště: demolice stávajícího zdiva a stropů – bourací práce, vč. odvozu a likvidace; zemní a výkopové práce; základové konstrukce; armovací práce; izolace proti tlakové vodě; zateplení části fasády; zámečnické práce – nové schodiště; úprava stávajícího schodiště; terénní úpravy, nová výsadba a sadové úpravy
Místo:Nemocnice Třebíč
více fotografií (5)

Zkvalitnění dopravní infrastruktury

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce; demolice a bourací práce na komunikacích; odstranění křovin a stromů; odvoz a likvidace suti; základové konstrukce; gabionové stěny a betonové stěny; dodávka ocelových zábradlí vč. nátěru; podkladní vrstvy ze štěrkodrtí vč. zhutnění; osazení betonových obrubníků a zámkové dlažby; osazení kanalizační vpusti a napojení na kanalizaci; sadové úpravy
Místo:Štěměchy
více fotografií (6)

Nová komunikace pro pěší a oplocení v zámeckém parku

Prováděné práce:Zemní, výkopové a zakládací práce; uložení obrub komunikací; podkladní vrstvy vč. hutnění; finální kryt – mlat; terénní a sadové úpravy Vybudování nového oplocení – základy pod kamenné pilíře; podkladní základové vrstvy vč. zhutnění; montáž polí z hoblovaných prken; osazení nových dřevěných vrat; nátěr kamenných pilířů
Místo:NKP SZ Telč
více fotografií (3)

Rekonstrukce lesních cest 2015

Prováděné práce:Rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest (mechanicky zpevněné kamenivo): Úprava pláně se zhutněním, zesílení konstrukčních vrstev tělesa vozovky, osazení svodnic, podélné a příčné odvodnění, hospodářské sjezdy, odvodňovací příkopy, skládky dřeva, točny, trubní propustky, vsakovací jímky
Místo:k. ú. Lidmaň, Třešť, Budkovice, Cidlina na Moravě, Střítež u Božejova, Radkovice u Hrotovic
více fotografií (6)

Čerpací stanice Unicorn

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce, bourací práce, demoliční práce na komunikaci vč. frézování jednotlivých vrstev, nové podkladní vrstvy pro komunikaci, provedení části nové komunikace - živice, odvodnění zpevněných ploch, oprava fasády a vnitřních omítek, výmalba vnitřních prostor, nátěry kovových konstrukcí, klempířské a zámečnické práce, oprava izolace střechy, přesun suti a vybouraných hnot, úprava elektroinstalace
Místo:Dobšice
více fotografií (3)

Úprava křižovatky, parkovací pruh ve Velkém Meziříčí

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce, odstranění stávajícího krytu komunikace - frézováním, úprava pláně a podkladních vrstev, provádění asfaltových vrstev vozovky, kladení zámkové dlažby na pěších komunikacích, úprava části kanalizace, osazení svislého a vodorovného značení, nové provedení VO, terénní úpravy
Místo:Oslavická ul., Velké Meziříčí
více fotografií (2)

Regenerace centra obce Rybníky

Prováděné práce:Bourací práce, zemní a výkopové práce, základové práce, rekonstrukce a nová výstavba opěrných zdí a zpevněných ploch - chodníky, parkoviště, komunikace, úprava dešťové kanalizace a odvedení vody ze zpevněných ploch; zámečnické, truhlářské a kamenické práce; terénní a sadové úpravy, montáž nového mobiliáře
Místo:Rybníky u Moravského Krumlova
více fotografií (4)

Stavební úpravy, Třebíč

Prováděné práce:Zemní práce, komunikace, trubní vedení, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, vodovod, veřejné osvětlení, elektromontáže
Místo:Kollárova ul., Třebíč
více fotografií (2)

Bezbariérová trasa Jaroměřice nad Rokytnou

Prováděné práce:Zemní práce, Komunikace, elektromontáže, veřejné osvětlení, zámková dlažba, obrubníky, dopravní značení
Místo:Jaroměřice nad Rokytnou
více fotografií (8)

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku, Brno

Prováděné práce:Bourací a zemní práce, osazení betonových obrubníků, živičný povrch, zámková dlažba, venkovní areálová kanalizace
Místo:Kosmova 1 a Palackého tř., Brno
více fotografií (4)

Oprava vstupní části ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí

Prováděné práce:Demolice stávajících betonových ploch, vyrovnání podkladových vrstev, nově vybudované zpevněné plochy před objektem, odvodnění zpevněných ploch, vybudování herních prvků a mobiliáře, nový bezbariérový vstup do objektu školy
Místo:Velké Meziříčí
více fotografií (3)

Regenerace sídliště Hájek II, Třebíč

Prováděné práce:Zemní práce, dlážděné a asfaltové plochy, veřejné osvětlení, sadové úpravy, dešťová kanalizace, stavební práce
Místo:ul. Františka Hrubína, Třebíč
více fotografií (4)

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Římově

Prováděné práce:Kompletní realizace asfaltového víceúčelového hřiště, asfaltové plochy, bezpečnostní oplocení včetně dřevěného bednění, kryt ploch Cornipur
Místo:Římov
více fotografií (3)

Výstavba odpadového skladu

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce; základové konstrukce; opěrné zdi z gabionů a betonových palisád; osazení nových schodišťových kamenných stupňů do terénu; podkladní vrstvy pro komunikace; pokládka zámkové dlažby a vegetačních tvarovek; izolace proti vodě u gabionových stěn; zámečnické práce – zábradlí a oplocení; výsadba nových stromů keřů a rostlin, vč. terénních úprav; odvoz a likvidace suti
Místo:Domov pro seniory Velké Meziříčí
více fotografií (3)

Parkové úpravy náměstí v Heralticích

Prováděné práce:Provedení zpevněných ploch a teréní úpravy
Místo:Heraltice
více fotografií (2)

Chodníky na hřbitově v Koněšíně

Prováděné práce:Provedení zpevněných ploch a osazení zahradní architektury, zemní práce, výkopové práce.
Místo:Koněšín
více fotografií (3)

Chodníky Rouchovany

Prováděné práce:Zemní práce, komunikace, elektromontáže, veřejné osvětlení, zámková dlažba
Místo:Rouchovany
více fotografií (6)

Lesy ČR

Prováděné práce:Opravy lesních cest, mechanicky zpevněné kamenivo, oprava výtluků, vyjetých kolejí, úprava pláně se zhutněním, očištění povrchu lesních cest, čištění příkopů
Místo:Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
více fotografií (16)

Regenerace veřejných ploch Slavětice

Prováděné práce:Provedení zpevněných ploch - chodníky, nájezdové plochy, opěrné zdi, parkoviště
Místo:Slavětice
více fotografií (5)

 

REFERENČNÍ STAVBY
DLE KRAJŮ
 

volejte
568 422 946

TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč
kraj Vysočina