Dopravní terminál, Želetava

Prováděné práce:

Místní komunikace, odstavná stání, chodníky, odvodnění zpevněných ploch navrženou dešťovou kanalizací, veřejné osvětlení, přípojka vodovodu, přípojka splašková kanalizace.

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9