Zásady ochrany osobních údajů

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Informace poskytnuté v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

 

V souladu s čl. 13 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) správce poskytuje subjektu údajů potřebné informace.

 

Účel zpracování: Evidence obchodních kontaktů

 

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:

Doba uchovávání: 10 let

 

Použití manuálního zpracování osobních údajů:

Doba uchovávání: 10 let

 

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:

Osobní údaje jiné než citlivé: jméno, příjmení, IČ, DIČ, email, telefon, adresa

 

                     Zvláštní kategorie údajů

 (osobní údaje citlivé): citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány

 

Kategorie příjemců z České republiky a států EU:

orgány veřejné správy, další obchodní partneři shánějící obchodní kontakty

 

Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:

 

Země mimo EU nebo mezinárodní organizace, kam mají být osobní

údaje předávány: správce nemá úmysl předávat osobní údaje do

zahraničí mimo země EU

 

Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování

(profilování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování

pro subjekt údajů:

správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí profilování

 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Tento důvod zpracování se netýká zpracování prováděné orgánem veřejné moci při plnění jeho úkolů. Těmito zájmy jsou: obchodní kontakty jsou důležité pro realizaci obchodů

 

 Správce:

TOMIreko a.s.

Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 28359216

Tel:  +420 568 422 946

Email:  info@tomireko.cz

Zástupce správce:   správce nejmenoval svého zástupce

 

Zpracovatel: správce nezpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatele

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Poučení subjektu údajů o právním základu poskytnutí osobních údajů a následkům

jejich neposkytnutí:

 

Poskytnutí osobních údajů je: požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy

                   

                    Následky odmítnutí poskytnout

             správci osobní údaje:  nemožnost pokračovat v obchodní spolupráci

 

Poučení subjektů údajů o jeho právech:

 

Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

   Datum:

 

 

     ———————————————-                                 ——————————-

     Jméno a příjmení subjektu údajů:                                    Podpis subjektu údajů: