Whistleblowing

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Informace povinného subjektu dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

V souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je ve společnosti TOMIreko a.s. určena tato příslušná osoba k výkonu činnosti dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

 

Milan Šťastný ml.

 

Oznámení je možno podat:

 

 • Ústně – osobně příslušné osobě na adrese Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 • Ústně – telefonicky na tel. čísle: 721 466 001
 • V listinné podobě – poštou na adresu Milan Šťastný ml., TOMIreko a.s., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč (označit „Neotvírat – Pouze k rukám příslušné osoby – Milana Šťastného ml.)
 • V listinné podobě – prostřednictvím elektronické pošty na adresu stastny.ml@tomireko.cz

 

Příslušná osoba přijímá oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti TOMIreko a.s. podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

 

Oznámení má obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u TOMIreko, pro kterou případný oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou případný oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů tímto TOMIreko a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.