Reference - Vodohospodářské práce

Oprava stavební části vč. odtěžení nánosů vodní nádrže

Prováděné práce:Bezpečnostní přeliv - zemní a výkopové práce, základové a svislé železobetonové konstrukce z mrazuvzdorného betonu, rovnanina z lomového kamene, rekonstrukce odpadního koryta, dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár Spodní výpust - rekonstrukce technologie spodní výpusti Hráz - výšková úprava koruny hráze vč. osetí Těžení nánosů - zemní a výkopové práce, terénní a svahové úpravy, odstranění náletové vegetace
Místo:Drahany
více fotografií (8)

Znětínecký potok

Prováděné práce:Kompletní vyčištění a opravy opevnění koryta: provedení kamenné rovnaniny, vybudování nových dlažeb a opěrných zdí v korytě vodního toku z betonu a lomového kamene, odtěžení a likvidace sedimentu
Místo:Radostín nad Oslavou
více fotografií (15)

Dobřínský potok, oprava opěrných zdí

Prováděné práce:Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, vybudování části nových dlažeb a zdí v korytě vodního toku z betonu a z kamene večetně opravy zhlaví, reprofilace a spárování, zámečnické práce (demontáž starého zábradlí a osazení nového zábradlí včetně branek), odvoz a likvidace suti, terénní a sadové ppravy včetně náhradní výsadby
Místo:Dobřínsko, okr. Znojmo
více fotografií (6)

Rešický potok, oprava opěrných zdí

Prováděné práce:Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, provedení nového opevnění břehů (nové opěrné zdi z kamene a betonu, kamenná rovnanina), zámečnické práce (provedení zábradlí a nové oplocení), terénní úpravy
Místo:Rešice, okr. Znojmo
více fotografií (5)

Poldr Opatov

Prováděné práce:Prostor nádrže – zemní a výkopové práce; hutnění podloží; zához z lomového kamene vč. schodiště z kamene; provedení filtračních vrstev; terénní, svahové a sadové úpravy; odstranění náletové vegetace. Výpustný objekt (požerák) – zemní a výkopové práce; podkladní vrstvy pro osazení nového výpustku; základové konstrukce; armovací práce vč. bednění a betonáže; montáž odtokového potrubí vč. příslušenství (hradítka, česle, atd.); těsnění spár. Bezpečnostní přeliv - zemní a výkopové práce; základové a svislé železobetonové konstrukce; zához a rovnanina z lomového kamene; přesuny hmot.
Místo:Opatov
více fotografií (5)

Oprava retenční nádrže

Prováděné práce:Zemní a výkopové, bourací práce na stěnách nádrže, vyčištění stávající nádrže, tryskání degradovaného betonu stěn nádrže, reprofilace stěn nádrže, armovací práce na stěnách nádrže, dodatečné vlepování betonářské výztuže, betonování voděodolným betonem, vč. bednění, osazení trubního vedení, těsnění dilatačních spár těsnící maltou vč. dodávky těsnícícho pásu, osazení norné stěny a hradítka, kladení betonové dlažby, ochranný nátěr betonových konstrukcí, kotvení ocelového zábradlí kolem nádrže, odvoz a likvidace hmot a suti, terénní a sadové úpravy
Místo:Popůvky
více fotografií (9)

Splašková kanalizace a ČOV

Prováděné práce:Vybudování nové kanalizace, zemní a výkopové práce, provádění zpevněných ploch (asfaltový kryt) včetně odvodnění, nové vedení vodovodu, přeložka plynovodu, elektropřípojky, ČOV včetně technologie
Místo:Litovany
více fotografií (5)

Výstavba poldru, protipovodňová opatření

Prováděné práce:Odstranění stromů a křovin vč. pařezů, likvidace odstraněných stromů, keřů a pařezů, výkopové a zemní práce pro poldr, základové konstrukce poldru z železobetonu, výstavba nové hráze se zatrubněním, výstavba nového bezpečnostního přelivu z betou a kamene, úprava budoucího zátopového prostoru, výstavba nové tůně, zpevnění břehů budoucí zátopy, terénní a sadové úpravy
Místo:Rokytnice nad Rokytnou
více fotografií (4)

Udržovací práce a rozšíření zátopy, Rybník Jejkal horní

Prováděné práce:Odstranění stromů a křovin vč. pařezů, likvidace odstraněných stromů, keřů a pařezů, výkopové a zemní práce - odbahnění rybníka, zpevnění břehů a rošíření zátopy, odvoz sedimentů vč. uložení na skládku, úprava pláně a sadové úpravy
Místo:k. ú. Podmyče
více fotografií (4)

Zastřešení věžového objektu vodního díla Těšetice

Prováděné práce:Zastřešení věžového objektu na vodním díle: demontáž stávajícícho zdvihacího zařízení a zábradlí, výstavba obvodového zdiva, osazení předkladů a výplně otvorů, zastřešení objektu - sbíjené vazníky, fólie, prkna, LINDAB, osazení jeřábové dráhy, omítky vnitřní i venkovní, zvýšení nivelety podlahy betonovým potěrem, zámečnické výrobky, nátěr stávajícícho ocelového schodiště a zábradlí
Místo:obec Těšetice, k. ú. Kyjovice
více fotografií (5)

Oprava kanalizace a zpevněné plochy - Jaroměřice n. Rokytnou

Prováděné práce:Provedení nové kanalizace na ul. Žerotínova, Smetanova, Panská, provádění zpevněných ploch (zámková dlažba, asfaltový kryt) včetně odvodnění
Místo:Jaroměřice nad Rokytnou
více fotografií (6)

Splašková kanalizace, Uherčice

Prováděné práce:Výstavba části splaškové kanalizace, výkopové a zemní práce, oprava a vybudování místních komunikací, sadové úpravy
Místo:Uherčice
více fotografií (3)

Rybník Čáslavice

Prováděné práce:Terénní úpravy, zemní práce, sadové úpravy, provedení přepdadu z betonu a kamene
Místo:Čáslavice
více fotografií (8)

 

REFERENČNÍ STAVBY
DLE KRAJŮ
 

volejte
568 422 946

TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč
kraj Vysočina