Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Zemní práce a vodohospodářské stavby

Rešický potok, Rešice

Prováděné práce:

Vybourání původního betonového opevnění dna toku, nové opevnění koryta dna toku kamennou dlažbou, oprava povrchu nábřežní stěny a osazení chybějících kamenů do zdi, vyústění potrubí, opevnění koryta dna i svvíce...ahu toku kamennou rovnaninou s vyklínováním z lomového kamene, odstranění bet. skruží odběrného místa v průtočném profilu toku a urovnání svahu do požadovaného sklonu.

Místo:

Rešice

Oprava koryta řeky Želetavka, Želetava

Prováděné práce:

Vykácení náletových dřevin, odtěžení sedimentů, oprava břehového a dnového opevnění a oprava betonového rozdělovacího objektu, rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár, dlažba z lomového kamene, výrobvíce...a a montáž zábradlí s povrchovou úpravou pozinkování

Místo:

Želetava

Oprava Moutnického potoku a betonového objektu, Moutnice

Prováděné práce:

vykácení náletových dřevin, odtěžení a likvidace sedimentů, oprava břehového a dnového opevnění a oprava betonového rozdělovacího objektu, dlažba z lomového kamene na cementovou maltu

více...

Místo:

Moutnice

Rokytka – oprava koryta řeky, Domamil

Prováděné práce:

Oprava a celková stabilizace koryta toku, pročištění koryta, opevnění břehů kamennou rovnaninou, nové zhlaví opěrných zdí se žárově zinkovaným zábradlím, odstranění sedimentu z toku

více...

Místo:

Domamil

Přístupová komunikace k hradu a nádvoří hradu, Lipnice nad Sázavou

Prováděné práce:

Provedení zemních prací, podkladních vrstev a dlažeb na nádvoří a na přístupové komunikaci včetně parkoviště, odstranění panelové komunikace, provedení rozvodů elektro VO, dodávka atypických svítidel, zatrubvíce...kování pro budoucí rozvody, úpravy terénu, zábradlí okolo komunikace, dodávka a osazení mobiliáře, stavba nového přístřešku na nádvoří z dřevěné konstrukce, střecha z tašek.

Místo:

Lipnice nad Sázavou

Stavba věžového vodojemu, Moravská Huzová

Prováděné práce:

Výroba a montáž nadzemní části vodojemu

více...

Místo:

Moravská Huzová

Inženýrské sítě – RD, Jihlava

Prováděné práce:

Dešťová a splašková kanalizace, voda, plyn, vlastní zpevněné plochy, silnice, chodníky, parkovací stání, zlepšení únosnosti podloží

více...

Místo:

Jihlava

Lokalita „Za Poliklinikou“ komunikace a technická infrastruktura, Třebíč

Prováděné práce:

Splašková kanalizace vč. přípojek, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody slaboproud, vodovod, komunikace asfaltová + dlážděná, sadové úpravy, zpevněné plochy, dopravní značení

 

více...

Místo:

Třebíč

Liniovka a energocentrum, Kožichovice

Prováděné práce:

Vybudování přípojky dešťové kanalizace, přípojka sběrné kanalizace, přípojka pitné vody, zemní a výkopové práce, zásyp, hutnění, hrubé terénní úpravy, potrubní most ZDROJ, stavební úpravy předávací stanice ovíce...bjektu TIPA, betonové základy a patky, ocelová konstrukce, betonové základy pro chladící věže objektu produkčních skleníků, patky, základy akumulační nádrže, areálové rozvody

Místo:

Kožichovice

Revitalizace návsi v Bedřichovicích

Prováděné práce:

Vybudování nové centrální části obce vč. zpevněných ploch a sadových úprav: bourací a demoliční práce, zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, chodníky a komunikace – zámková a kamenná dlažba, živičnévíce... plochy, kamenný koberec, přeložka sítí VO a nové VO, elektroinstalace, přeložka rozhlasu, vybudování nových zdí a oplocení, oprava dešťové kanalizace, práce na vodovodu, vybudovní nových dětských hřišť a sportovních hřišť, osazení mobiliáře a dopravního značení (vodorovné a svislé), nový mobiliář, výsadba nových stromů keřů a rostlin vč. terénních úprav

Místo:

Šlapanice - Bedřichovice

Mapa našich staveb